Bij koop of verkoop

Kopen?
Verkopen?

Dan is een correcte en betrouwbare waardebepaling van het vastgoed van alle belang.

Om bij koop een klare kijk te krijgen op de juiste waarde van het vastgoed, kan men best voor het ondertekenen van de verkoopovereenkomst over een juiste waardebepaling beschikken.

Wanneer bij verkoop de vraagprijs te hoog is, haken potentiële kopers af, het vastgoed verliest zijn geloofwaardigheid, blijft maandenlang op de markt en kent een verlies van nieuwe geïnteresseerde kopers.

Is de vraagprijs dan weer te laag dan verkoop je onder de prijs wat een spijtige zaak is.

Iedereen die een onroerend goed wil kopen of verkopen doet er dus goed aan om vooraf de hulp in te roepen van een vastgoedexpert.  Een juiste waardebepaling geeft u een idee van de haalbare prijs en het expertiseverslag kan gebruikt worden om uw koper of verkoper te overtuigen.

Huurwaarde

De huurwaarde bepaalt het rendement van uw vastgoed en is dus van groot belang.

Een te lage huur levert een te laag rendement op uw geïnvesteerd kapitaal.

Een te hoge huur leidt tot niet (tijdig) betalen van de huurgelden, veel verloop van huurders, tussentijdse leegstand, gerechtelijke procedures, … 

Bij successie

U erft vastgoed?

Dan heeft u er alle belang bij om een juiste successieaangifte te doen.

Elke aangifte van een nalatenschap moet een nauwkeurige omschrijving geven van alle onroerende goederen met de verkoopwaarde op datum van overlijden.
Deze verkoopwaarde is de maatstaf voor de heffing van de successie. 

De erfgenamen kunnen deze verkoopwaarde zelf bepalen.

Bij overwaardering betalen de erfgenamen teveel successierechten.

Bij onderwaardering loopt men het risico op herwaardering, met boetes, bijkomende belastingheffing en achterstallige intresten tot gevolg.

Om deze problemen te vermijden, kan u als erfgenaam een voorafgaande schatting aanvragen. U mag zelf een schatter voorstellen. Indien het vast goed later voor een veel hogere prijs zou worden verkocht,  is deze meerwaarde niet meer belastbaar.

Op deze manier heeft u ook al een idee over de haalbare prijs bij eventuele verkoop.